Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Farmakologiczne leczenie depresji

Leczenie depresji w NZOZ Medox obejmuje

  • ofertę diagnozy depresji i jej leczenia w Warszawie w trybie ambulatoryjnym
  • w trybie stacjonarnym w Ośrodku leczenia depresji w Nowym Modlinie ok. 35 km od Warszawy

Wprowadzenie do leczenia

Przed rozpoczęciem leczenia depresji ważne jest:

    - jednoznaczne rozpoznanie depresji,
    - wykluczenie współistnienia innej poważnej choroby psychicznej (np. schizofrenii),
    - ustalenie, czy u pacjenta współistnieją schorzenia ogólnointernistyczne lub neurologiczne,
    - określenie stopnia nasilenia depresji:
                + psychoza: skierowanie pacjenta do ośrodka psychiatrycznego
                + ciężka depresja: skierowanie pacjenta do ośrodka psychiatrycznego
                + umiarkowana depresja: rozpoczęcie podawania leku przeciwdepresyjnego
                + łagodna depresja: systematyczna kontrola stanu pacjenta, rozważenie skierowania na leczenie psychologiczne lub wsparcie farmakologiczne lekiem przeciwdepresyjnym o umiarkowanej sile działania
    - w przypadku decyzji o włączeniu farmakoterapii:
                + wybór skutecznego, dobrze tolerowanego, bezpiecznego leku przeciwdepresyjnego,
                + ostrzeżenie pacjenta o możliwych objawach ubocznych,
                + ocena przestrzegania zaleceń dotyczących leczenia i występowania objawów ubocznych w ciągu tygodnia po rozpoczęciu leczenia,
                + ocena skuteczności leczenia po około 4 tygodniach.

Jaki powinien być „idealny” lek przeciwdepresyjny:

    - skuteczny w leczeniu wielu zaburzeń depresyjnych
    - skuteczny w krótko i długotrwałym leczeniu
    - wykazujący szybki początek działania
    - nadający się do podawania raz na dobę
    - skuteczny u osób z różnych grup wiekowych
    - dobrze tolerowany
    - nie wywołujący zaburzeń behawioralnych
    - nadający się dla pacjentów z chorobami somatycznymi
    - nie wchodzący w interakcje z pokarmami lub innymi lekami
    - bezpieczny w przypadku przedawkowania
    - niedrogi.

Oczami praktyka: „Nieleczony epizod depresyjny trwa zwykle od 3-8 miesięcy, niekiedy przeciąga się do dwóch lat i dłużej. Pełna remisja i powrót do funkcjonowania przedchorobowego występuje u około 70% chorych. U 5-10% chorych pomimo leczenia nasilenie depresji utrzymuje się na tym samym poziomie ponad 2 lata.”

Czynniki niekorzystne prognostycznie co do wyleczenia:


    - starszy wiek,
    - płeć żeńska,
    - współistniejące zaburzenia osobowości,
    - uzależnienie od substancji psychoaktywnych,
    - późne rozpoczęcie leczenia,
    - nieodpowiednie leczenie,
    - liczne wydarzenia stresowe,
    - współwystępowanie schorzeń somatycznych,
    - brak należytego zrozumienia lub wsparcia środowiskowego.

Ogólne zasady leczenia depresji

Leczenie depresji może być prowadzone ambulatoryjnie lub szpitalnie. O ile to możliwe, to lepiej prowadzić leczenie w warunkach domowych, czyli w naturalnym środowisku chorego.
Leki przeciwdepresyjne powinny być stosowane w zasadzie przy rozpoznaniu każdego epizodu depresyjnego. Wyjątek mogą stanowić łagodne stany depresyjne, w patogenezie których czynnik psychologiczny odgrywa najistotniejszą rolę. W tych przypadkach można stosować wyłącznie psychoterapię.

Przy wyborze leku przeciwdepresyjnego należy się kierować:

    - nasileniem depresji
    - obrazem psychopatologicznym depresji
    - współistniejącymi schorzeniami
    - zażywanymi równocześnie lekami
    - możliwością wystąpienia ewentualnych objawów ubocznych
    - wpływem leczenia na funkcjonowanie pacjenta.
Natychmiastowe efekty symptomolityczne leków przeciwdepresyjnych

 
 Efekt kliniczny Przykłady leków
 sedacja Amitryptylina, Doksepina, Mianseryna
 aktywacja Dezypramina, Protryptylina, Fluoksetyna
 poprawa snu Amitryptylina, Doksepina, Mianseryna, Mirtazapina
 poprawa łaknienia Amitryptylina, Doksepina, Mianseryna
 złagodzenie lęku Mirtazapina, Nefazodon, Amitryptylina, Mianseryna

O czym należy wiedzieć przystępując do leczenia pacjenta:

    - poprawę stanu pacjenta obserwuje się po 10-14 dniach stosowania leku przeciwdepresyjnego,
    - najczęściej po 6 tygodniach następuje pełna poprawa,
    - brak widocznej poprawy po 3 tygodniach leczenia jest wskazaniem do zwiększenia dawki,
    - brak efektu po 6-8 tygodniach leczenia obliguje do zmiany leczenia – potencjalizacji dawki lub zastąpienie stosowanego leku innym (najczęściej zmiana na lek o innym mechanizmie działania)
    - w przypadku częściowej poprawy niektórzy zalecają metodę potencjalizacji polegającą na dodaniu do leku przeciwdepresyjnego innego leku lub innej metody (np. fototerapii).
Leczenie farmakologiczne epizodu depresyjnego oraz depresji nawracającej  (patrz schemat)

Grupy leków stosowane w depresji

Istnieje 5 grup leków użytecznych w leczeniu zaburzeń lękowych i depresyjnych:

    - leki anksjolityczne (głównie bezodiazepiny długodziałające),
    - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI),
    - trójpierścieniowe i czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne,
    - inhibitory monoaminooksygenazy,
    - inne leki przeciwdepresyjne.

Benzodwuazepiny

Charakterystyka:
    - są proste w stosowaniu,
    - szybko i skutecznie uspokajają chorego,
    - są bezpieczne przy przedawkowaniu,
    - używane z przerwami, przez krótki czas i w odpowiednich dawkach, mogą być bardzo skuteczne w leczeniu zaburzeń lękowych,
    - stosowane w padaczce.
Stosujemy je:
    - jako lek dodatkowy w pierwszej fazie przyjmowania leków przeciwdepresyjnych (np. SSRI),
    - doraźnie u chorych z napadami paniki, dzięki czemu będą oni mogli sobie poradzić ze zbliżającym się napadem,
    - w przypadku problemów z zasypianiem,
    - doraźnie u osób, które odczuwają lęk (np. przed podróżą samolotem)
    - jako leczenie z wyboru u osób uzależnionych od alkoholu w czasie leczenia odwykowego (dawki tych leków następnie stopniowo się obniża).

Oczami praktyka: „W leczeniu depresji stosuj bezpieczniejsze benzodwuazepiny o przedłużonym działaniu.”

Inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI)

Charakterystyka:
    - są obecnie lekami pierwszego rzutu w leczeniu depresji (szczególnie u osób w wieku podeszłym, z chorobami układu sercowo-naczyniowego oraz przejawiających tendencje samobójcze),
    - do grupy tej należą m.in.:
                + fluwoksamina,
                + fluoksetyna,
                + citalopram,
                + sertralina,
                + paroksetyna,
                + trazodon,
    - skuteczność tych leków została potwierdzona w przypadku średnio nasilonej depresji, napadów lęku i bulimii,
    - są skuteczne w długoterminowym leczeniu depresji i zapobieganiu jej nawrotom
    - po ustąpieniu objawów epizodu depresji leczenie należy kontynuować- przez co najmniej 6 miesięcy,
    - działania niepożądane SSRI związane są z ich działaniem serotoninergicznym:
                + pobudzenie,
                + akatyzja,
                + lęk,
                + bezsenność,
                + nudności,
                + biegunka,
                + bóle głowy,
                + zaburzenia seksualne;
    - większość działań niepożądanych ma charakter krótkotrwały i pojawia się bezpośrednio po rozpoczęciu stosowania leku.

Trój- i czteropierśceniowe leki przeciwdepresyjne

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjneCharakterystyka:
    - efekt przeciwdepresyjny jest wynikiem równoczesnego wpływu na przekaźnictwo noradrenergiczne i serotoninergiczne
    - do grupy tej należą m.in.:
                + amitryptylina
                + klomipramina
                + imipramina
                + dezypramina
    - skuteczne dawki terapeutyczne tych leków wynoszą 125 - 150 mg dziennie (badania kliniczne nie potwierdzają skuteczności dawek 75 mg dziennie, a właśnie takie dawki są powszechnie stosowne w praktyce lekarskiej)
    - główne działania niepożądane (wynikające z działania antagonistycznego w stosunku do receptorów muskarynowych, histaminowych i alfa1-adrenergicznych):
    - suchość w ustach,
    - zamazane widzenie,
    - zaparcie,
    - zatrzymanie moczu,
    - senność,
    - niedociśnienie ortostatyczne,
    - zawroty głowy,
    - przyrost masy ciała,
    - zaburzenia poznawcze,
    - kardiotoksyczność,
    - drgawki,
    - nie są zalecane u pacjentów:
                + z tendencjami samobójczymi,
                + z chorobami układu sercowo-naczyniowego,
                + w wieku podeszłym,
                + z procesem otępiennym,
                + przyjmujących wiele innych leków.
Czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Charakterystyka:
    - mają najsilniejsze działanie drgawkorodne
    - do grupy tej należą:
                + mianseryna (silne działanie uspokajające i przeciwlękowe, szybko poprawia sen i łaknienie, dawki terapeutyczne 60 - 150 mg na dobę),
                + maprotylina (silnie obniża próg drgawkowy, działa w zakresie dawek 50 - 300 mg).

Inhibitory monoaminooksygenazy

Charakterystyka:
    - podstawowe zastosowanie terapeutyczne:
                + depresja atypowa,
                + napady lęku,
                + depresja przewlekła
    - do grupy tej należą m.in.:
                + fenelzyna
                + izokarboksazyd
                + moklobemid
    - konieczność przestrzegania określonej diety, ze względu na tzw. „efekt serowy” – nadciśnienie tętnicze pojawia się, gdy pacjent dostarcza wraz z pożywieniem dużą ilość amin biogennych (np. sery twarde, wędzone mięso i ryby, czerwone wino i piwo),
    - nie powinny więc być stosowane u pacjentów, którzy nie współpracują, nie przestrzegają zaleceń dietetycznych, u pacjentów pobudzonych.
    - działania niepożądane niezwiązane z dietą:
                + bezsenność,
                + zaburzenia seksualne,
                + niedociśnienie ortostatyczne przy wyższych dawkach.

Inne leki

Nowe leki:
    - do grupy tej należą m.in.:
                + mirtazapina
                + tianeptyna
                + wenlafaksyna
                + milnacipram
                + reboksetyna
                + bupriopion
      o lekach tej grupy warto pamiętać u chorych źle tolerujących, czy też leczonych bez efektu preparatami z grupy SSRI - są lekami ogólnie dobrze tolerowanymi.

źródło: http://www.docedu.klrwp.pl/

Kontakt

NZOZ MEDOX
Nowy Modlin 43
05-180 Pomiechówek

tel.    22  785 58 62
fax.   22  785 58 62
kom.  781 66 50 50

info@medox.org.pl

Organ rejestrowy Wojewoda mazowiecki W-14

Nr księgi 000000022338

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDOX - świadczymy usługi:  Stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne - inne niż szpitalne

Ambulatorium NZOZ Medox - świadczymy usługi: Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne

Zapytaj specjalistę

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 72 gości oraz 0 użytkowników.