Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Definicja narkomanii

Komitet Ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia z 1957 roku przyjął następująca definicję narkomanii:

NARKOMANIA - jest stanem zatrucia okresowego lub chronicznego spowodowanym powtarzającym się przyjmowaniem narkotyków w postaci naturalnej lub syntetycznej.To pojęcie narkomanii nie objęło wszystkich stanów, związanych z używaniem środków psychoaktywnych. Dotyczy tylko użycia klasycznych narkotyków.Obecnie w użyciu są takie pojęcia jak: "toksykomania", "farmakomania", "lekozależność". Ten ostatni termin został wprowadzony przez Komitet Ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 1968 roku dla określenia "...stanu psychicznego, a czasem fizycznego wywoływanego interakcją między żywym organizmem a lekiem charakteryzującym się reakcjami behawioralnymi i innymi, które zawsze obejmują przymus okresowego lub ciągłego przyjmowania leku w oczekiwaniu na jego efekt natury psychicznej.."Narkomanię eksperci zdefiniowali jako "...stan okresowej lub przewlekłej intoksykacji przynoszącej szkodę osobnikowi i społeczeństwu wywołanej powtarzającym się zażywaniem leku naturalnego lub syntetycznego..".Narkomania charakteryzuje się: 1. nieodpartą koniecznością lub potrzebą przyjmowania leku i zdobywania go wszelkimi możliwymi drogami, 2. tendencja do zwiększania dawki, 3. psychicznym, a niekiedy fizycznym uzależnieniem się od działania leku.Według obowiązującej w Polsce Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii:narkomania – stałe lub okresowe używanie w celach innych niż medyczne środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych,w wyniku czego może powstać lub powstało uzależnienie od nich;Obowiązująca obecnie 10 edycji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, Urazów i Przyczyn Zgonów (ICD 10) opisuje:Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych nadając im kody F10-F19 Substancje psychoaktywne:F10 – alkoholF11 – opiatyF12 – kanabinoleF13 – leki uspokajające i nasenneF14 – kokainaF15 – inne substancje psychostymulujące, w tym kofeinaF16 – substancje halucynogenneF17 – palenie tytoniuF18 – lotne rozpuszczalnikiF19 – inne lub kilka substancjiJeśli pacjent przyjmuje kilka substancji, to jako główną koduje się tę, która jest przyjmowana w sposób ciągły i powodująca aktualne zaburzenie. Jeśli pacjent przyjmuje substancje w sposób chaotyczny, bez zwracania uwagi na ich rodzaj – F19.Stany kliniczne

Definicja: przemijający stan, powstały wskutek przyjęcia substancji psychoaktywnej, powodujący zaburzenia:1. świadomości2. procesów poznawczych3. spostrzegania4. afektu5. zachowania6. innych funkcji psychofizjologicznychU osoby przewlekle przyjmującej substancje psychoaktywne – zamiast F1x.0 rozpoznaje się przyjmowanie szkodliwe (F1x.1), zespół uzależnienia (F1x.2) albo zaburzenia psychotyczne (F1x.5).Objawy zatrucia nie zawsze przypominają podstawowe działanie substancji psychoaktywnej. Niektóre substancje (np. alkohol) mogą wywoływać różne objawy w zależności od dawki.Kryteria diagnostyczne ostrego zatruciaA. potwierdzone aktualne użycie substancji psychoaktywnejB. objawy odpowiadające działaniu danej substancjiC. brak przyczyn somatycznychF1x.00    niepowikłaneF1x.01    z urazem lub innym uszkodzeniem ciałaF1x.02    z innymi powikłaniami medycznymi:- krwawe wymioty- zachłyśnięcie wymiocinamiF1x.03    z majaczeniemF1x.04    z zaburzeniami spostrzeganiaF1x.05    ze śpiączkąF1x.06    z drgawkamiF1x.07    zatrucie (upojenie) patologiczne
Definicja: przyjmowanie substancji psychoaktywnych w sposób powodujący szkody zdrowotne, wyłącznie u osób nieuzależnionych.Kryteria diagnostyczne:A. potwierdzone użycie substancji psychoaktywnej B. jasno rozpoznawalny i określony charakter szkódC. wzorzec używania utrzymywał się ≥1 miesiąc lub w sposób powtarzający się w ciągu 12 miesięcyD. brak spełnionych kryteriów innego zaburzenia związanego z zażytą substancją (z wyjątkiem ostrego zatrucia, F1x.0)Nie należy rozpoznawać F1x.1 w razie stwierdzenia uzależnienia (F1x.2), zaburzeń psychotycznych (f1x.5) lub innych specyficznych zaburzeń związanych z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych.Szkody zdrowotne:1. powikłania zatruć2. powikłania przedawkowania3. następstwa niekontrolowanego zachowania po przyjęciu substancji4. zaburzenia psychiczne5. zakażenia podczas przyjmowania substancji (HIV, HCV, HBV, choroby weneryczne, posocznica)6. konsekwencje społeczne7. zaburzenia snu i nastroju
Definicja: zespół zjawisk fizjologicznych, behawioralnych i poznawczych, wśród których przyjmowanie substancji dominuje nad innymi rodzajami zachowania. Głównym objawem jest pragnienie przyjmowania substancji psychoaktywnej.Kryteria diagnostyczne:A. występowanie przez ≥1 miesiąc lub w sposób powtarzający się w ciągu 12 miesięcy ≥3 z objawów:    1. silne pragnienie lub przymus przyjmowania substancji2. upośledzona zdolność kontroli przyjmowania substancji (rozpoczynanie, kończenie, poziom użycia)3. objawy abstynencyjne występujące po ograniczeniu lub przerwaniu przyjmowania substancji4. tolerancja wobec substancji5. pochłonięcie sprawą przyjmowania substancji6. przyjmowanie substancji pomimo dowodów występowania szkodliwych następstwF1x.20    aktualnie abstynencja    .200    wczesna remisja    .201    częściowa remisja    .202    pełna remisjaF1x.21    aktualnie abstynencja w środowisku ochraniającymF1x.22    aktualnie w nadzorowanym klinicznie programie podtrzymującym lub substytucyjnymF1x.23    aktualnie abstynencja w związku z terapią lekami awersyjnymi lub blokującymi działanie substancji psychoaktywnychF1x.24    aktualnie używanie (aktywne uzależnienie)     .241    bez cech somatycznych    .242    z cechami somatycznymiF1x.25    używanie ciągłeF1x.26    używanie okresowe (dipsomania)
Definicja: grupa objawów występujących po całkowitym/częściowym wycofaniu substancji używanej w sposób powtarzany.- rozpoznanie główne jeśli jest bezpośrednią przyczyną hospitalizacji- objawy fizykalne zależą od rodzaju substancji- „przepicie” nie jest zespołem abstynencyjnymKryteria diagnostyczne:G1. przerwanie lub ograniczenie przyjmowania substancji po okresie przyjmowania w sposób powtarzający, długotrwały, w wysokich dawkachG2. objawy zgodne z cechami zespołów abstynencyjnych dla danej substancjiG3. brak zaburzeń psychicznych i somatycznych mogących być przyczyną objawówF1x.30    niepowikłanyF1x.31    z drgawkami
Definicja: zespół abstynencyjny powikłany majaczeniem (kryteria jak F05).Majaczenie alkoholowe – krótkotrwały stan zaburzeń świadomości pochodzenia toksycznego z towarzyszącymi zaburzeniami somatycznymi. Może się rozwinąć po zaprzestaniu picia alkoholu lub w trakcie intensywnego picia alkoholu.Typowe objawy:1. bezsenność2. drżenia3. strach4. drgawki abstynencyjne5. przymglenie świadomości6. omamy/iluzje7. wzmożona aktywność układu wegetatywnegoKryteria diagnostyczne:A. spełnione kryteria zespołu abstynencyjnego (F1x.3)B. spełnione kryteria majaczenia (F05)F1x.40    bez drgawekF1x.41    z drgawkami
Definicja: objawy psychotyczne występujące w trakcie przyjmowania substancji lub wkrótce po tym:1. omamy (zwykle słuchowe)2. nieprawidłowe utożsamianie osób3. nastawienie ksobne, urojenia paranoidalne, prześladowcze4. zaburzenia psychomotoryczne (pobudzenie ↔ osłupienie)5. zaburzenia afektu (strach ↔ ekstaza)6. zwykle bez zaburzeń świadomościDiagnostyka różnicowa:1. inne zaburzenia psychiczne zaostrzone/wyzwolone przez substancje psychoaktywne2. osobowość paranoiczna, schizoidalnaKryteria diagnostyczne:A. początek w okresie przyjmowania substancji lub do 2 tygodni od zakończeniaB. objawy trwają >48 godzinC. czas trwania zaburzenia ≤6 miesięcyF1x.50    podobne do schizofreniiF1x.51    głównie urojenioweF1x.52    głównie omamoweF1x.53    głównie wielopostacioweF1x.54    głównie z objawami depresyjnymiF1x.55    głównie z objawami maniakalnymiF1x.56    mieszaneObejmuje: halucynoza alkoholowa, zazdrość alkoholowa, paranoja alkoholowa.
F1x.6 – zespół amnestyczny – zespół Wernickego-Korsakowa, psychoza Korsakowa, encefalopatia Wernickego- definicja: Przewlekłe zaburzenie pamięci świeżej.- etiologia: niedobór witaminy B1 → zmiany zapalno-krwotoczno-zwyrodnieniowe w neuronach- podłoże genetyczne: ↓ aktywność transketolazy- objawy:1. zespół amnestyczny (zaburzenia pamięci świeżej) – spowodowany obustronnym uszkodzeniem obwodów Papeza2. zaburzenia poczucia czasu i kolejności wydarzeń3. trudności w zapamiętywaniu nowego materiału4. konfabulacje5. objawy neurologiczne:    - uszkodzenia n. czaszkowych    - drgawki6. zaburzenia świadomości- obraz patomorfologiczny:    - zmiany zapalno-krwotoczno-zwyrodnieniowe w obrębie:        1. komory III        2. komory IV3. wodociągu4. ciał suteczkowatych5. grzbietowo-środkowej części wzgórza6. istoty szarej okołowodociągowej- uszkodzenia przewodnictwa Ach i NA- postępowanie:    1. witamina B1 drogą pozajelitową    2. leki nootropoweKryteria diagnostyczne:A. upośledzenie pamięci    1. zaburzenia pamięci świeżej (uczenie się nowego materiału)    2. zaburzenie pamięci dawnejB. brak:    1. defektu bezpośredniego odtwarzania (np. powtarzanie cyfr)    2. cech przymglenia świadomości, zaburzeń uwagi (definicja A dla F05)    3. otępieniaC. wykluczenie innych przyczyn
Definicja: zaburzenia spowodowane substancjami psychoaktywnymi, które utrzymują się dłużej niż trwa okres bezpośredniego działania tych substancji.Wskazówki diagnostyczne:- jeśli zaburzenie występuje później niż epizod przyjmowania substancji, to musi być potwierdzony związek pomiędzy przyjmowaniem, a występowaniem objawów- czas trwania zaburzenia jest dłuższy od czasu działania substancjiDiagnostyka różnicowa:1. zaburzenia psychiczne występujące wcześniej i maskowane przez przyjmowanie substancji2. zmiany organiczne3. upośledzenie umysłoweKryteria diagnostyczne:A. stany i zaburzenia spełniające kryteria poniższych zespołów, wyraźnie związane z używaniem substancjiF1x.70    powracanie przebytych doznań psychotycznych (flashbacks)F1x.71    zaburzenia osobowości i zaburzenia zachowania – spełnione kryteria F07.0F1x.72    rezydualne zaburzenia afektywne – spełnione kryteria F06.3F1x.73    otępienie – spełnione kryteria otępienia (F00-F03)F1x.74    inne utrzymujące się zaburzenia procesów poznawczych – nie spełnione kryteria F1x.6 lub F1x.73F1x.75    psychozy o późnym początku – spełnione kryteria zaburzenia psychotycznego (F1x.5), z wyjątkiem kryterium czasowego: początek pomiędzy 2 i 6 tygodniem po przyjmowaniu substancjiFlashbacks- bardzo krótkie doznania- są kopią poprzednich doznań związanych z substancją psychoaktywną- patogeneza nie znana- mogą być wyzwalane zmęczenie, lękiem, otaczającą ciemnością- zwykle geometryczne pseudoomamy wzrokowe, pozytywowe powidokiOtępienie alkoholowe- przyczyny:- toksyczne działanie na tkanki etanolu i metabolitu – aldehydu octowego- aldehyd octowy z białkami tworzy produkty kondensacji o właściwościach autoimmunizujących- niedobór witaminy B1- uraz czaszki- zmiany morfologiczne nieswoiste (przyspieszone starzenie się mózgu)Centralna mielinoza mostu- zwykle związana z uzależnieniem od alkoholu- przyczyny:    - hipo-Na, hipo-K, hipo-PO4    - stany zapalne    - procesy autoimmunizacyjne    - niedokrwistość    - niedobory pokarmowe- jatrogenny „szok osmotyczny” spowodowany zbyt szybkim wyrównywaniem niedoborów Na+ - obraz anatomopatologiczny:    - kuliste ogniska demielinizacji położone centralnie w mości    - ogniska demielinizacji w innych miejscach- objawy:    - niedowłady    - zaburzenia świadomości    - drgawki- obrazowanie: MRI

F1x.8 – inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
F1x.9 – zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania nie określone

 

Więcej artykułów…

  1. Anonimowi Narkomani

Kontakt

NZOZ MEDOX
Nowy Modlin 43
05-180 Pomiechówek

tel.    22  785 58 62
fax.   22  785 58 62
kom.  781 66 50 50

info@medox.org.pl

Organ rejestrowy Wojewoda mazowiecki W-14

Nr księgi 000000022338

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDOX - świadczymy usługi:  Stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne - inne niż szpitalne

Ambulatorium NZOZ Medox - świadczymy usługi: Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne

Zapytaj specjalistę

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 88 gości oraz 0 użytkowników.