Nowy Modlin 43
05-180 Pomiechówek

Leczenie uzależnienia od Zolpidemu(Stilnox, Nasen i inne)

Leczenie uzależnienia od Zolpidemu stanowi poważny problem kliniczny i wyzwanie dla lekarzy psychiatrów. Zolpidem obok Zopiclonu, eszopiclonu i zaleplonu należy do grupy niebenzodiazepinowych leków nasennych. Podobnie jak benzodiazepiny jest on agonistą receptorów GABA-ergicznych. W przypadku Z-drug powinowactwo to jest wysoce selektywne i dotyczy głównie podjednostki α1 GABA A. Ta wysoka selektywność oraz mniejsze powinowactwo do pozostałych podjednostek tłumaczą nietypowe cechy charakterystyczne Zolpidemu:
a. w porównaniu do benzodiazepin Zolpidem działa głównie nasennie, natomiast w dawkach terapeutycznych jego działanie przeciwlękowe i przeciwdrgawkowe jest słabe
b. Zolpidem stosunkowo często powoduje zmiany percepcyjne i lunatyzm jako efekty uboczne stosowania
Zolpidem działa bardzo szybko najczęściej już 15 do 30 minut od podania doustnego, często zalecany był jako lek do przyjmowania już w łóżku, bezpośrednio przed snem. Jest szybko metabolizowany, jego okres biologicznego okresu półtrwania to 2-3 godziny. Jego bardzo selektywne działanie i efekt nasenny podobny do benzodiazepin wykorzystywano do doraźnego leczenia bezsenności.
Dostępność: Z-drug czyli niebenzodiazepinowe leki nasenne dostępne są od końca lat 80-tych XX wieku. W Polsce leki te wydawane są na podstawie recepty lekarskiej. Leki sprzedawane w Polsce które zawierają Zolpidem:
1. Apo-Zolpin
2. Hypnogen
3. Nasen
4. Noxizol
5. Onirex
6. Polsen
7. Sanval
8. Stilnox
9. Zolpic
10. Zolpidem Genoptim
11. ZolpiGen
12. Zolsana
Działania niepożądane: wspomniany wcześniej lunatyzm(mózg w fazie snu wolno-falowego a ciało nie śpi), zaburzenia funkcji poznawczych, pamięci -niepamięć następcza, mogą występować bóle głowy, nudności i wymioty( prawdopodobieństwo wzrasta wraz z użyciem wysokich dawek), sedacja w ciągu dna.
Niebezpieczeństwo przedawkowania: zamierzone przyjęcie nawet bardzo wysokich dawek, np w celach suicydalnych nie stanowi wysokiego zagrożenia. Nawet po przyjęciu dawki 400 mg nie obserwowano trwałych następstw. Obserwuje się natomiast nudności i wymioty, zaburzenia świadomości w tym śpiączkę. zniesienie nadmiernego działania możemy uzyskać podając Flumazenil.
Przyjmowanie Zolpidemu w celu odurzenia: Zolpidem może wywołać błogostan(euforię) w mechanizmie podobnym do działania benzodiazepin. Efekt ten obserwujemy u 1% osób przyjmujących Zolpidem w dawkach terapeutycznych. Natomiast w dawkach wyższych Zolpidem prawdopodobnie aktywuje układ dopamino-ergiczny, noradrenolino-ergiczny- serotonino-ergiczny. powoduje to znaczny wzrost właściwości uzależniających, które w standardowych dawkach nasennych określa się na 0,5-1%. Działanie euforyzujące leku jest krótkotrwałe( nawet poniżej godziny( i słabnie z następnymi dawkami. Uczucie błogostanu częściej obserwuje się u osób uzależnionych od innych substancji psychoaktywnych.
Nadużywanie i uzależnienie od Zolpidemu:
Brak rzetelnych danych o nadużywaniu i liczbie osób uzależnionych od Zolpidemu. Niemniej dysponujemy danymi z kilku badań. W Polsce dostępne są jedynie wyniki dotyczące leków refundowanych przez NFZ a Zolpidem do nich nie należy. Przestawiamy kilka faktów, które mogą świadczyć o wielkości zjawiska:
A. W latach 2007-2010 w Krakowie Zolpidem był drugim po Alprazolamie kupowanym lekiem w aptekach z grupy leków uspokajająco – nasennych, 16% procent wszystkich recept na leki z tej grupy to recepty na Zolpidem
B. W 2004 roku w Austri Zolpidem lub Zopikon minimum co drugi dzień stosowało 7,2% z badanej grupy blisko 7 tysięcy pacjentów.
C. Z blisko 2400 lekarzy z USA, którzy brali udział w szkoleniu specjalizującym, niemal 22% przyznało się do przyjmowania Zolpidemu.
D. istnieją badania, że nawet 15% osób z klasy średniej może być uzależniona od leków nasennych, przeciwlękowych i uspokajających najczęściej Zolpidemu.i Alprazolamu

Zjawisko tolerancji: – narasta ona już od miesiąca do kilkunastu miesięcy przyjmowania leku, tempo wzrostu tolerancji zależy od kilku czynników, jest też osobnicze. Niektóre leki mogą podwyższać lub obniżać stężenie leku w surowicy, np poprzez konkurencję w metabolizmie przez podjednostkę CYP3A4 cytochromu P450, z używanych w psychiatrii wymienia się: SSRI fluwoksaminę i fluokstetynę. Podniesienie stężenia powoduje działanie anksjolityczne i euforyczne, które odpowiadają za uzależnienie od Zolpidemu. Analiza dostępnych badań wskazuje, że większość osób uzależnionych od Zolpidemu przyjmowało dzienną dawkę od 80 mg do 1200 mg/dobę a średnio 300-400 mg na dzień.

Niebezpieczeństwa związane z przyjmowaniem Zolpidemu:

– nadużywanie i uzależnienie
– wzrost ryzyka samobójstwa u osób z zaburzeniami psychicznymi jak i bez rozpoznania takowych
– wzrost ryzyka wystąpienia udaru mózgu, rośnie wraz ze wzrostem przyjmowanych dawek
– u osób przyjmujących co najmniej 1600 mg/rok czyli powyżej 160 tabletek rocznie rośnie ryzyko wystąpienia Choroby Parkinsona
– wzrost ryzyka padaczki, otępienia w wieku podeszłym, łagodnych nowotworów mózgu
– u osób przyjmujących powyżej 300 mg Zolpidemu rocznie (ponad 30 tabletek) rośnie ryzyko zachorowania na nowotwór, w tym: raka jamy ustnej, nowotworów nerki, przełyku, jelita grube, piersi, wątroby, płuc i pęcherzyka żółciowego.
– przewlekłe przyjmowanie tego leku powoduje częściej występujące urazy głowy i złamania kości wymagające hospitalizacji
– zwiększa ryzyko zachorowania na jaskrę
– osoby przyjmujące więcej niż 10 mg na dobę znacząco częściej powodują wypadki drogowe
– ciężarne przyjmujące Zolpidem narażają płód na przedwczesny poród, niską masę urodzeniową, niską w stosunku do wieku płodowego masę dziecka
– ryzyko wystąpienia Ostrego Zapalenia Trzustki(OZT)

Kilka faktów związanych z uzależnieniem:
– większość opisanych przypadków uzależnienia od Zolpidemu dotycz kobiet
– kobiety częściej cierpią z powodu zaburzeń snu co predysponuje je do uzależnienia od środków nasennych
– uzależnienie najczęściej dotyczy kobiet i osób w wieku średnim i starszych
– farmakokinetyka leku u kobiet sprawia, że przy tożsamej dawce leku mogą one uzyskać nawet o 50% wyższe stężenie leku w surowicy, może to dodatkowo nasilać zależność
– u kobiet przyjmujących leki antykoncepcyjne obserwuje się obniżenie stężenia i skrócenie działania leku, może to powodować, że częściej sięgają po lek
– uzależnienie od Zolpidemu częściej rozwija się u osób ze stwierdzoną zależnością od innych środków psychoaktywnych (szczególnie od alkoholu i/lub benzodiazepin)
– występowanie innych zaburzeń psychicznych np depresyjnych i/lub cech osobowości borderline jest czynnikiem predysponującym do zależności

Leczenie uzależnienia od Zolpidemu w Klinice Medox:

Opracowany przez nas program leczenia pacjentów uzależnionych od Zolpidemu realizowany jest w trybie stacjonarnym. Pacjent leczony jest w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Nowym Modlinie, pod Warszawą. Zalecany standardowy okres pobytu to 35 dni. Program ten zawiera:

  1.  detoksykację, czyli odstawieniu leku i łagodzenie objawów abstynencyjnych. Realizujemy go poprzez podstawienie przyjmowanego Zolpidemu benzodiazepiną o długim okresie pól-trwania – Diazepamem w ekwiwalentnej dawce oraz stopniowej redukcji Diazepamu do całkowite odstawienia. Stała obserwacja pacjenta przez personel medyczny umożliwia pomoc doraźną i leczenie objawowe w przypadku wystąpienia dodatkowych objawów odstawienia. Diagnoza w trybie stacjonarnym ma większą wartość, obserwowane objawy depresyjne, niepokoju, lękowe umożliwiają włączenie leczenia w trybie natychmiastowym. Pobyt w stacjonarnym ośrodku utrudnia pacjentowi dostęp do leków nasennych, leki podawane są pod kontrolą personelu medycznego w ściśle określonych dawkach. Posiadamy możliwość monitorowania stężenia leku w surowicy. Leczenie w stacjonarnym oddziale detoksykacyjnym umożliwia indywidualizację sposobu i dawek leczenia. Unikamy schematów, dobieramy tryb indywidualny terapii.
  2. stałe wsparcie psychologiczne, indywidualne zajęcia motywujące, psychoedukację, naukę behawioralnych sposobów leczenia zaburzeń snu, radzenia sobie z lękiem, stanami obniżonego nastroju.
  3. stałą opiekę specjalistów terapii uzależnień, pacjenci w dobrym stanie psycho-fizycznym przez kilka godzin dziennie biorą udział w zajęciach terapeutycznych OTU, odbywają się one w formie terapii indywidualnej i grupowej.
  4. nasze doświadczenia wskazują na to, że zapewnienie pacjentom „lepszych” warunków socjalnych np. pokojów chorych 1 i/lub 2 osobowych, możliwości spacerowania po terenie ośrodka, większego wsparcia w postaci bardziej homogennych grup(nasi pacjenci to osoby wysoko-funkcjonujące) pomaga w leczeniu. Na ogół detoksykacja trwa krócej i przy stosowaniu niższych dawek leków niż w placówkach publicznych.
  5. Pacjentom opuszczającym ośrodek pomagamy w kontynuacji leczenia w trybie ambulatoryjnym. Chętnych obejmujemy opieką naszej Poradni leczenia uzależnień z możliwością dalszego leczenia w Nowym Modlinie lub w Warszawie.

Nasze doświadczenie w leczeniu osób uzależnionych od Zolpidemu obejmuje 25 lat pracy w oddziałach detoksykacyjnych i leczenia uzależnień. Zdobywaliśmy je w publicznych placówkach, miedzy innymi w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. NZOZ Medox istnieje od 2008 roku, w tym okresie z powodzeniem ukończyło tu terapię kilkaset osób uzależnionych od Zolpidemu. Pacjenci zgłaszający się na leczenie uzależnienia od Zolpidemu często przyjmowali ekstremalnie wysokie dawki tj powyżej 1000 mg/dzień(powyżej 100 tabletek).
W NZOZ Medox podejmujemy się leczenia osób z zespołem zależności mieszanej np od Zolpidemu i alkoholu i/lub innych środków psychoaktywnych.
oferujemy leczenie pacjentom z tzw podwójną diagnozą, rozpoznaniem zależności od Zolpidemu i występowaniem innych zaburzeń psychicznych np depresji.

Dlaczego nie oferujemy leczenia w trybie ambulatoryjnym?
Ponieważ jest ono często nieskuteczne a nawet może szkodzić. Wypisywanie osobie uzależnionej tysięcy tabletek do samodzielnego przyjmowania w domu kłóci się z naszą etyką. Pacjent uzależniony dawno utracił kontrole nad dawkami przyjmowanych leków. Jest ogromnie prawdopodobne, ze dalsze zapewnianie mu kolejnych dawek stanowi co najmniej pogłębianie uzależnienia a być może stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia.

Co zrobić aby podjąć leczenie uzależniania od Zolpidemu w NZOZ Medox?

Wystarczy zadzwonić pod numer +48 781665050, skontaktować się z ośrodkiem i ustalić termin przyjęcia, dokonać rezerwacji.
Osobom niezdecydowanym proponujemy konsultację w Nowym Modlinie lub w Warszawie, lekarz psychiatra ustali wskazania do leczenia i zaleci stosowny tryb terapii.

Nie wymagamy skierowania, choć informacje od lekarza, który opiekował się dotychczas pacjentem mogą być pomocne w procesie diagnozy i ustalenia rodzaju terapii.

Jeżeli przyjmujesz Zolpidem długo, od kilku lat lub jeżeli przyjmujesz duże lub bardzo duże dawki Zolpidemu, nie odstawiaj leku samodzielnie. Prawdopodobieństwo wystąpienia groźnych powikłań jest duże, mogą wystąpić drgawki(napad padaczki) lub zaburzenia świadomości, majaczenie, psychozy. Koniecznie poproś o pomoc lekarza.

Radzimy unikać ofert tzw odtruć domowych. Z reguły takie usługi oferują medycy bez specjalizacji, lekarze pogotowia, na pewno nie pracowali w oddziałach detoksykacyjnych, nie posiadają praktycznie żadnego doświadczenia i wiedzy na temat detoksykacji osób uzależnionych od leków.

Nie da się tego procesu skrócić. Dotychczas standardy odstawiania leków nasennych Z-drug i benzodiazepin BZD zalecały odstawienie przez powolną redukcję, z reguły redukowano dawki o 10-20% co tydzień lub dwa. Według takiego schematu detoksykacja trwała kilka miesięcy. Hospitalizacja umożliwia skrócenie okresu odstawiania. stały nadzór nad pacjentem zapewnia bezpieczeństwo leczenia, możliwość działań, pomocy doraźnej, w razie potrzeby natychmiastowe leczenie współistniejących zaburzeń, depresji, lęku, zaburzeń snu.

Aktualności

Kolejny terapeuta NZOZ Medox uzyskał certyfikat specjalisty terapii uzależnień

Informujemy, że kolejna osoba z naszego zespołu uzyskała certyfikat specjalisty

Czytaj więcej >>