Nowy Modlin 43
05-180 Pomiechówek

Definicja

Komitet Ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia z 1957 roku przyjął następująca definicję narkomanii:

NARKOMANIA – jest stanem zatrucia okresowego lub chronicznego spowodowanym powtarzającym się przyjmowaniem narkotyków w postaci naturalnej lub syntetycznej.To pojęcie narkomanii nie objęło wszystkich stanów, związanych z używaniem środków psychoaktywnych. Dotyczy tylko użycia klasycznych narkotyków.Obecnie w użyciu są takie pojęcia jak: „toksykomania”, „farmakomania”, „lekozależność”. Ten ostatni termin został wprowadzony przez Komitet Ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 1968 roku dla określenia „…stanu psychicznego, a czasem fizycznego wywoływanego interakcją między żywym organizmem a lekiem charakteryzującym się reakcjami behawioralnymi i innymi, które zawsze obejmują przymus okresowego lub ciągłego przyjmowania leku w oczekiwaniu na jego efekt natury psychicznej..”Narkomanię eksperci zdefiniowali jako „…stan okresowej lub przewlekłej intoksykacji przynoszącej szkodę osobnikowi i społeczeństwu wywołanej powtarzającym się zażywaniem leku naturalnego lub syntetycznego..”.Narkomania charakteryzuje się: 1. nieodpartą koniecznością lub potrzebą przyjmowania leku i zdobywania go wszelkimi możliwymi drogami, 2. tendencja do zwiększania dawki, 3. psychicznym, a niekiedy fizycznym uzależnieniem się od działania leku.Według obowiązującej w Polsce Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii:narkomania – stałe lub okresowe używanie w celach innych niż medyczne środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych,w wyniku czego może powstać lub powstało uzależnienie od nich;Obowiązująca obecnie 10 edycji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, Urazów i Przyczyn Zgonów (ICD 10) opisuje:Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych nadając im kody F10-F19 Substancje psychoaktywne:F10 – alkoholF11 – opiatyF12 – kanabinoleF13 – leki uspokajające i nasenneF14 – kokainaF15 – inne substancje psychostymulujące, w tym kofeinaF16 – substancje halucynogenneF17 – palenie tytoniuF18 – lotne rozpuszczalnikiF19 – inne lub kilka substancjiJeśli pacjent przyjmuje kilka substancji, to jako główną koduje się tę, która jest przyjmowana w sposób ciągły i powodująca aktualne zaburzenie. Jeśli pacjent przyjmuje substancje w sposób chaotyczny, bez zwracania uwagi na ich rodzaj – F19.Stany kliniczne

Ostre zatrucie

Definicja: przemijający stan, powstały wskutek przyjęcia substancji psychoaktywnej, powodujący zaburzenia:1. świadomości2. procesów poznawczych3. spostrzegania4. afektu5. zachowania6. innych funkcji psychofizjologicznychU osoby przewlekle przyjmującej substancje psychoaktywne – zamiast F1x.0 rozpoznaje się przyjmowanie szkodliwe (F1x.1), zespół uzależnienia (F1x.2) albo zaburzenia psychotyczne (F1x.5).Objawy zatrucia nie zawsze przypominają podstawowe działanie substancji psychoaktywnej. Niektóre substancje (np. alkohol) mogą wywoływać różne objawy w zależności od dawki.Kryteria diagnostyczne ostrego zatruciaA. potwierdzone aktualne użycie substancji psychoaktywnejB. objawy odpowiadające działaniu danej substancjiC. brak przyczyn somatycznychF1x.00 niepowikłaneF1x.01 z urazem lub innym uszkodzeniem ciałaF1x.02 z innymi powikłaniami medycznymi:- krwawe wymioty- zachłyśnięcie wymiocinamiF1x.03 z majaczeniemF1x.04 z zaburzeniami spostrzeganiaF1x.05 ze śpiączkąF1x.06 z drgawkamiF1x.07 zatrucie (upojenie) patologiczne

Używanie szkodliwe

Definicja: przyjmowanie substancji psychoaktywnych w sposób powodujący szkody zdrowotne, wyłącznie u osób nieuzależnionych.Kryteria diagnostyczne:A. potwierdzone użycie substancji psychoaktywnej B. jasno rozpoznawalny i określony charakter szkódC. wzorzec używania utrzymywał się ≥1 miesiąc lub w sposób powtarzający się w ciągu 12 miesięcyD. brak spełnionych kryteriów innego zaburzenia związanego z zażytą substancją (z wyjątkiem ostrego zatrucia, F1x.0)Nie należy rozpoznawać F1x.1 w razie stwierdzenia uzależnienia (F1x.2), zaburzeń psychotycznych (f1x.5) lub innych specyficznych zaburzeń związanych z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych.Szkody zdrowotne:1. powikłania zatruć2. powikłania przedawkowania3. następstwa niekontrolowanego zachowania po przyjęciu substancji4. zaburzenia psychiczne5. zakażenia podczas przyjmowania substancji (HIV, HCV, HBV, choroby weneryczne, posocznica)6. konsekwencje społeczne7. zaburzenia snu i nastroju

Zespół uzależnienia

Definicja: zespół zjawisk fizjologicznych, behawioralnych i poznawczych, wśród których przyjmowanie substancji dominuje nad innymi rodzajami zachowania. Głównym objawem jest pragnienie przyjmowania substancji psychoaktywnej.Kryteria diagnostyczne:A. występowanie przez ≥1 miesiąc lub w sposób powtarzający się w ciągu 12 miesięcy ≥3 z objawów: 1. silne pragnienie lub przymus przyjmowania substancji2. upośledzona zdolność kontroli przyjmowania substancji (rozpoczynanie, kończenie, poziom użycia)3. objawy abstynencyjne występujące po ograniczeniu lub przerwaniu przyjmowania substancji4. tolerancja wobec substancji5. pochłonięcie sprawą przyjmowania substancji6. przyjmowanie substancji pomimo dowodów występowania szkodliwych następstwF1x.20 aktualnie abstynencja .200 wczesna remisja .201 częściowa remisja .202 pełna remisjaF1x.21 aktualnie abstynencja w środowisku ochraniającymF1x.22 aktualnie w nadzorowanym klinicznie programie podtrzymującym lub substytucyjnymF1x.23 aktualnie abstynencja w związku z terapią lekami awersyjnymi lub blokującymi działanie substancji psychoaktywnychF1x.24 aktualnie używanie (aktywne uzależnienie) .241 bez cech somatycznych .242 z cechami somatycznymiF1x.25 używanie ciągłeF1x.26 używanie okresowe (dipsomania)

Zespół abstynencyjny

Definicja: grupa objawów występujących po całkowitym/częściowym wycofaniu substancji używanej w sposób powtarzany.- rozpoznanie główne jeśli jest bezpośrednią przyczyną hospitalizacji- objawy fizykalne zależą od rodzaju substancji- „przepicie” nie jest zespołem abstynencyjnymKryteria diagnostyczne:G1. przerwanie lub ograniczenie przyjmowania substancji po okresie przyjmowania w sposób powtarzający, długotrwały, w wysokich dawkachG2. objawy zgodne z cechami zespołów abstynencyjnych dla danej substancjiG3. brak zaburzeń psychicznych i somatycznych mogących być przyczyną objawówF1x.30 niepowikłanyF1x.31 z drgawkami

Aktualności

Lekarz sądowy Warszawa

Lekarz Sądowy Od 20.04.2024 r. lek. med. Waldemar Rudnicki i

Czytaj więcej >>

Badania kierowców Warszawa

Badania kierowców w Warszawie. Jako lekarz posiadam uprawnienia do badania

Czytaj więcej >>