Nowy Modlin 43
05-180 Pomiechówek

Lekarz sądowy Warszawa

Lekarz Sądowy

Od 20.04.2024 r. lek. med. Waldemar Rudnicki i od 22.04.2024 r. lek. med. Tomasz Woźniak pełnią funkcję lekarza sądowego na obszarze Sądu Okręgowego w Warszawie.

 

 

Badania przez lekarza sądowego odbywają się w gabinecie lekarskim w Warszawie przy ul. Spalinowej 3/2, w środy w godzinach 11.00-15.00.

Wymagana jest rezerwacja wizyty pod numerem telefonu:+48 781665050 w dni robocze w godzinach 9.00-18 lub mailowo lekarz@medox.org.pl

Kto to jest lekarz sądowy?
Ile kosztuje wizyta u lekarza sądowego?
Jakie dokumenty zabrać na wizytę u lekarza sądowego?
Czy lekarz rodzinny lub inny specjalista może wystawić zwolnienie z rozprawy?
Czy lekarz sądowy podlega ochronie jako funkcjonariusz publiczny?
Ustawa określa usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby, na wezwanie lub zawiadomienie sądu lub organu prowadzącego postępowanie karne, cywilne i inne wymienione w ustawach(ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego Dz.U. 1964, Nr 43, poz. 296, z późn. zm. i ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 1997, Nr 89, poz. 555, z późn. zm.), stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków, oskarżonych, obrońców i innych uczestników postępowania.
Przepisy nie dotyczą osób pozbawionych wolności, usprawiedliwienie niestawiennictwa tych osób regulują odrębne przepisy.

Lekarz sądowy wystawia zaświadczenie, po uprzednim osobistym zbadaniu uczestnika postępowania i po analizie dostępnej dokumentacji medycznej.

Zaświadczenie jest wystawiane po okazaniu wezwania lub zawiadomienia organu uprawnionego bądź po złożeniu oświadczenia o otrzymaniu wezwania lub zawiadomienia i okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Wystawione zaświadczenie lekarza sadowego o braku możliwości stawiennictwa na rozprawie należy przesłać do sądu, przed którym uczestnik postępowania został wezwany, powołując się jednocześnie na numer sygnatury sprawy.

 

Kto to jest lekarz sądowy?

Lekarz sądowy w Warszawie to funkcja przewidziana ustawą, to lekarz, z którym Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie zawarł umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego. Lekarz sądowy popełnia zaświadczenia o zdolności lub niezdolności do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu uprawnionego uczestników postępowania z powodu choroby, zwanej dalej „zaświadczeniami” na obszarze danego sadu okręgowego.

Ile kosztuje wizyta u lekarza sądowego?

Za wizytę u lekarza sądowego pacjent nie uiszcza opłaty.Wynagrodzenie wypłaca Skarb Państwa poprzez Sąd Okręgowy w Warszawie.

Jakie dokumenty zabrać na wizytę u lekarza sądowego?

Na wizytę zabierz koniecznie wezwanie z Sądu na rozprawę, posiedzenie, dokumentację medyczną, dowód tożsamości: dowód osobisty lub paszport.

Czy lekarz rodzinny lub inny specjalista może wystawić zwolnienie z rozprawy?

Lekarzem sądowym, zgodnie z ustawą o lekarzu sądowym, jest lekarz, z którym prezes sądu okręgowego zawarł umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego. Jeżeli nasz lekarz rodzinny lub inny lekarz specjalista nie jest na liście sadu okręgowego, nie może wystawić ważnego dla sądu zaświadczenia.

Czy lekarz sądowy podlega ochronie jako funkcjonariusz publiczny?

Lekarz sądowy przy wykonywaniu czynności związanych z wydawaniem zaświadczeń korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.(Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 o lekarzu sądowym). Kodeks karny przewiduje szczególną ochronę prawną przed przestępstwami napaści, naruszenia nietykalności cielesnej, (art. 222 kk) oraz znieważenia (art. 226 kk) także dla osób przybranych do pomocy funkcjonariuszowi publicznemu.

Aktualności

Lekarz sądowy Warszawa

Lekarz Sądowy Od 20.04.2024 r. lek. med. Waldemar Rudnicki i

Czytaj więcej >>

Badania kierowców Warszawa

Badania kierowców Warszawa Mam uprawnienia do badania kandydatów na kierowców

Czytaj więcej >>