Nowy Modlin 43
05-180 Pomiechówek

Anonimowi Alkoholicy Czym jest AA ?

Preambuła
Anonimowi Alkoholicy (AA) są wspólnotą kobiet i mężczyzn, którzy dzielą się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać wspólny problem, pomóc sobie i innym w powrocie do zdrowia. Jedynym warunkiem przynależności do AA jest szczera chęć zaprzestania picia. Nie ma żadnych opłat ani składek za członkostwo. Utrzymujemy się sami z naszych dobrowolnych datków.
Wspólnota AA nie łączy się z żadną sektą, wyznaniem, partią, organizacją czy instytucją. Nie angażuje się w publiczne polemiki, nie zajmuje stanowiska w jakichkolwiek sporach, nikogo nie popiera ani nie przeciwstawia się w żadnym przypadku.
Podstawową formą naszej pracy nad sobą jest przemyślenie i wdrażanie w życie Dwunastu Kroków. Formy funkcjonowania grupy określa Dwanaście Tradycji. Powtórzmy raz jeszcze: jedynym warunkiem przynależności do AA jest szczera chęć zaprzestania picia, a jedynym i wyłącznym celem – trwanie w trzeźwości oraz pomaganie w jej osiągnięciu innym alkoholikom.

Czy AA jest dla Ciebie?
Tylko ty sam możesz określić, czy program Anonimowych Alkoholików jest sensowny i czy może on pomóc także Tobie. Decyzję podjąć musisz sam – nikt z AA nie podejmie jej za Ciebie. Aby się o tym przekonać przyjdź na nasze spotkanie (miting). Zrezygnować możesz w każdej chwili. Nikt nie będzie Cię zmuszał do niczego.
My, członkowie AA, stwierdziliśmy, że picie stwarzało nam wiele problemów i że sami nie byliśmy w stanie sobie pomóc. Dlatego przystąpiliśmy do AA. Dla wielu spośród nas trudno było uznać, że więcej już nie możemy pić towarzysko. Gdy zaś bardziej doświadczeni członkowie Wspólnoty AA powiedzieli nam, że alkoholizm jest chorobą, która da się leczyć tak samo jak każdą inną chorobę – zaczęliśmy bacznie obserwować siebie samych i dostrzegać symptomy tej choroby u nas. Dziś otwarcie mówimy, że nasza choroba jest groźna i śmiertelna, oraz że ma ona bardzo ujemny wpływ na nasze codzienne życie. Wiemy też, że chorobę tą można skutecznie powstrzymać. Alkoholizm jest chorobą nieuleczalną, ale nie beznadziejną. Jak ją powstrzymać dowiesz się będąc z nami. Starzy członkowie Wspólnoty AA mówią „Przyprowadź na miting ciało – rozum przyjdzie później”.
Pamiętaj – my w AA nikogo nie oceniamy, ani nie potępiamy. Niczego też nie nakazujemy, ani nie zabraniamy. Wszyscy obecni na mitingach zobowiązani są jedynie do zachowania anonimowości osób i zasłyszanych na mitingu spraw i zdarzeń. JEST TO FUNDAMENTALNA ZASADA AA. Dzięki niej czujemy się swobodnie i bezpiecznie.

Co to jest program AA
Program AA to program powracania do trzeźwości, zawarty w „Dwunastu Krokach” i „Dwunastu Tradycjach” oparty na doświadczeniach i przeżyciach alkoholików w świecie, w którym przestali pić. Głębszą treść „Dwunastu Kroków” można poznać na mitingach grup AA. Program AA zwany jest programem duchowym, ale jest to również program działania, program oparty na zachowaniu absolutnej abstynencji. Uczestnicy wspólnoty AA powstrzymują się po prostu od wypicia jednego, nawet najmniejszego kieliszka w danym dniu, na co dzień. Trzeżwość zachowujemy poprzez dzielenie się doświadczeniem, siłą i nadzieją każdego z nas przekazywanymi sobie wzajemnie na spotkaniach grupy.

Dwanaście kroków AA

1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem.
2. Uwierzyliśmy, że Siła Większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie.
3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.
4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.
5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.
7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków gdy zraniłoby to ich lub innych.
10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, natychmiast przyznając się do popełnionych błędów.
11. Dążyliśmy przez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.
Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

Dwanaście tradycji AA

1. Nasze wspólne dobro powinno być najważniejsze; wyzdrowienie każdego z nas zależy bowiem od jedności Anonimowych Alkoholików.
2. Jedynym i najwyższym autorytetem w naszej Wspólnocie jest miłujący Bóg, jakkolwiek może się on wyrażać w sumieniu każdej grupy. Nasi przewodnicy są tylko zaufanymi sługami, oni nami nie rządzą.
3. Jedynym warunkiem przynależności do AA jest pragnienie zaprzestania picia.
4. Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach z wyjątkiem tych, które dotyczą innych grup lub AA jako całości.
5. Każda grupa ma jeden wspólny cel: nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi.
6. Grupa AA nie powinna popierać, finansować ani użyczać nazwy AA żadnym pokrewnym ośrodkom ani jakimkolwiek przedsięwzięciom, ażeby problemy finansowe, majątkowe lub sprawy ambicjonalne nie odrywały nas od głównego celu.
7. Każda grupa AA powinna być samowystarczalna i nie powinna przyjmować dotacji z zewnątrz.
8. Działalność we Wspólnocie powinna na zawsze pozostać honorowa; dopuszcza się jednak zatrudnianie niezbędnych pracowników w służbach AA.
9. Anonimowi Alkoholicy nie powinni nigdy stać się organizacją; dopuszcza się jednak tworzenie służb i komisji bezpośrednio odpowiedzialnych wobec, tych którym służą.
10. Anonimowi Alkoholicy nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza ich Wspólnoty, ażeby imię AA nigdy nie zostało uwikłane w publiczne polemiki.
11. Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie reklamowaniu; musimy zawsze zachować osobistą anonimowość wobec prasy, radia i filmu.
12. Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych tradycji, przypominając nam zawsze o pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami.

Jeśli przyjdziesz na miting AA, czy to zobowiązuje Cię do czegoś?
Nie. AA nie prowadzi żadnych kartotek ani list obecności. Nie musisz ujawniać niczego na swój temat. Nikt nie będzie Cię nachodził, jeśli sam zdecydujesz się nie przyjść więcej

Krótka Historia AA
Ruch AA został zainicjowany w 1935 w Akron, Ohio (USA), przez dwóch „beznadziejnych alkoholików”; maklera giełdowego z Nowego Jorku i chirurga z Ohio, którzy zauważyli że poprzez zwykłą, szczerą rozmowę sami mogą utrzymać trzeźwość, niezależnie czy pomaga to wszystkim ich podopiecznym alkoholikom. Wspólnota AA rozwijała się szybko mimo różnych problemów i podziałów, z czasem jednak powstało Dwanaście Kroków – wydane w 1939 roku, oraz Dwanaście Tradycji – wydane w 1946 roku i jest stosowane do dziś z powodzeniem na całym świecie. Aktualnie AA istnieje w ponad 150 krajach świata.
W Polsce sama idea i myśl dotarła w drugiej połowie lat pięćdziesiątych, lecz dopiero jesienią 1974 roku w Poznaniu powstaje pierwsza grupa AA – Eleusis, działająca zgodnie z Dwunastoma Tradycjami AA. Kolejna grupa AA to „Ster”- również Poznań (1976), następnie; Będzin (1978), Słupsk, Warszawa (1980), Wrocław, Kutno (1981). Dynamiczny rozwój AA w Polsce nastąpił pod koniec lat osiemdziesiątych i w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Obecnie w Polsce zarejestrowanych jest ponad 2000 grup Anonimowych Alkoholików.

Gdzie Nas Szukać
Do reprezentowania Wspólnoty Anonimowych Alkoholików na zewnątrz wobec osób fizycznych i prawnych zostało powołane Biuro Służby Krajowej AA, które posiada W swoim działaniu Fundacja BSK AA służy Wspólnocie Anonimowych Alkoholików. Pod niżej podanymi adresami znajdziesz wszystkie potrzebne Ci informacje.
Internet; www.fundacja.aa.org.pl
e-mail; biuro@aa.org.pl
Źródła; Informator AA BSK.

Aktualności

Kolejny terapeuta NZOZ Medox uzyskał certyfikat specjalisty terapii uzależnień

Informujemy, że kolejna osoba z naszego zespołu uzyskała certyfikat specjalisty

Czytaj więcej >>