Nowy Modlin 43
05-180 Pomiechówek

Leczenie odwykowe

Leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu może odbywać się w trybie ambulatoryjnym i stacjonarnym. Leczenie stacjonarne wyłącznie w publicznych bądź niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w publicznych  jest bezpłatne, również dla osób nieubezpieczonych. Po zakończonej terapii stacjonarnej osoby uzależnione, w celu kontynuowania leczenia, kierowane są do dalszej psychoterapii w zakładach ambulatoryjnych oraz do grup samopomocowych klubów abstynenta i Anonimowych Alkoholików.
Leczenie uzależnienia jest dobrowolne, za wyjątkiem sytuacji sądowego zobowiązania do leczenia. Przymusowe leczenie alkoholizmu .
System leczenia osób uzależnionych od alkoholu zorganizowany jest odrębnie od systemu leczenia osób uzależnionych od innych substancji psychoaktywnych, choć w ramach obu systemów możliwe jest leczenie osób uzależnionych od kilku substancji (uzależnienia mieszane).
Zasadniczą metodą leczenia uzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego jest psychoterapia uzależnienia.
Programy terapeutyczne, oparte są w większości na:
–  podejściu terapii behawioralno-poznawczej
–  idei i doświadczeniach Wspólnoty Anonimowych Alkoholików.
Większość programów integruje różne podejścia psychoterapeutyczne,  z przewagą behawioralno-poznawczego.

Podstawowe cele psychoterapii to:
–    zachowanie trwałej abstynencji,
–    poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego,
–    nabycie umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów emocjonalnych i społecznych.

Czas niezbędny do przeprowadzenia skutecznej terapii to od 18 do 24 miesięcy. Pierwszy, podstawowy etap psychoterapii uzależnienia od alkoholu w zakładach stacjonarnych i oddziałach dziennych trwa od sześciu do ośmiu tygodni, natomiast w placówkach ambulatoryjnych od czterech do sześciu miesięcy. Cały cykl psychoterapii uzależnienia trwa do dwóch lat i obejmuje do 240 godzin terapii grupowej i do 50 godzin terapii indywidualnej w ciągu roku.
Czas leczenia w Oddziałach Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych nie przekracza 10 dn

Aktualności

Kolejny terapeuta NZOZ Medox uzyskał certyfikat specjalisty terapii uzależnień

Informujemy, że kolejna osoba z naszego zespołu uzyskała certyfikat specjalisty

Czytaj więcej >>